عکس نوشته عاشقانه شعر هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی از حافظ برای پروفایل

هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی
که هم نادیده می‌بینی و هم ننوشته می‌خوانی

هواخواه توام جانا

5+