عکس نوشته غمگین شعر نکند دست کسی دست تو را لمس کند برای پروفایل

نکند دست کسی،دست تو را لمس کند!!
کاش این دلهره اینقدر، دل آزار نبود…

نکند دست کسی

اگـر این پَـنـجـره در سـینه یِ دیوار نـبـود
و کـنـارَم ، قَـلـم و کاغذ و خـودکـار نـبـود

چـه بـلا هـایِ عـجـیـبـی بـه سـرم مـی آمـد
فـرض کـن داخـلِ زِنـدانی و سیـگار نبـود

آمـد و…شُـد هـمـه یِ دار و ندارم هر چَند
بـودن و رَفـتـن او دَسـت مـن اِنـگـار نبـود

بـاز هَـم ، بـاد بَـهـاری ، هـمـه جـا ، مـیپـیچَد
گُـلِ سَـر کـاش بـه مـو یِ تـو گـرفـتـار نبـود

نکـنَـد دستِ کـسـی دستِ تـو را لَمس کـنَـد
کـاش ایـن دِلــهُـره ایـنـقَـدر ، دِل آزار نـبـود

رَفـتـی و بَـعـدِ تـو در شـهـر جِـنـایَـت هـا شُـد
خَـنـده ای رویِ لَـبَـم ، بَـعـدِ تـو در کـار نَـبـود

اگـر ایـن پَـنـجـره در سـیـنـه یِ دیـوار نـبـود
غَـزَلـی وَصـل بـه مـو های تـو این بـار نـبود

(شعر: سعید شیروانی)

48+