عکس نوشته خدایا آسمانت متری چند برای پروفایل

خدایا…
آسمانت متری چند؟
دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد…

(حسین پناهی)

3+