عکس نوشته عاشقانه همه جان و جهانی برای پروفایل

در دل بنشستی و بمانی و ندانی
در دل بنشستی و همه جان و جهانی

(هانیه پورجعفری)

در دل بنشستی و همه جان و جهانی

5+