عکس نوشته غمگین هرگز نباید بخشید برای پروفایل

هرگز نباید بخشید،
کسی را‌ که به دروغ تو را کنارِ دلش نگه می دارد!
و با تو عاشقانه رفتار می کند‌…
تنها به این خاطر که این روزهایش خالی از آدم است…

(فرید صارمی)

هرگز نباید بخشید

6+