عکس نوشته عاشقانه شعر هر جا که تویی از سعدی  برای پروفایل

ما را سر باغ و بوستان نیست
هر جا که تویی تفرج آن جاست

هر جا که تویی تفرج آن جاست

2+