عکس نوشته کسی که به سفر عادت دارد از پائولو کوئیلو برای پروفایل

کسی که به سفر عادت دارد، می داند که همیشه لحظه ای فرا می رسد که باید رفت.

کسی که به سفر عادت دارد

6+