عکس نوشته شعر اما بهار من تویی از مولانا برای پروفایل

آمد بهار ای دوستان خیزید سوی بوستان
اما بهار من تویی من ننگرم در دیگری

اما بهار من تویی من ننگرم در دیگری

5+