عکس نوشته غمگین شعر امسال بهار بی تو یعنی پاییز برای پروفایل

دل بی تو درون سینه ام می گندد
غم از همه سو راه مرا می بندد
امسال بهار بی تو یعنی پاییز
تقویم به گور پدرش می خندد!

(شاعر: جلیل صفربیگی)

امسال بهار بی تو یعنی پاییز

5+