عکس نوشته عاشقانه کجای قلبم بکارمت برای پروفایل

کجای قلبم بکارمت
که بمانی
که ریشه کنی
که نخواهی بروی

کجای قلبم بکارمت که بمانی

3+