عکس نوشته عاشقانه یک سال گذشت برای پروفایل

عزیزتر از جانم
اشتیاقی که مرا زنده نگه داشت تویی
یک سال گذشت و باز سر آغاز تویی

6+