عکس نوشته غمگین ترسم از غریبه هاست وقتی آشنا بشن

عکس نوشته آهنگ عبور از محسن یگانه برای پروفایل

ترسم از غریبه هاست وقتی آشنا بشن
حسرت و یه رد پاست آخرش برای من

ترسم از غریبه هاست

5+