عکس نوشته عاشقانه من در تمام وجودم برای پروفایل

در سر که نه
من در تمام وجودم
عشق تو را می پرورانم

تمام وجودم عشق تو را می پرورانم

3+