عکس نوشته غمگین شعر کاش آنجا که تو رفتی از علیرضا آذر برای پروفایل

کاش آنجا که تو رفتی غم عالم میرفت
کاش این غربت جمعی همه با هم میرفت
تا به دنبال تو این عالم و آدم میرفت
به درک پشت تو نامحرم و محرم میرفت

کاش آنجا که تو رفتی غم عالم میرفت

2+