عکس نوشته عاشقانه وقتی که پیر شدم برای پروفایل

وقتی که پیر شدم اگر آلزایمر گرفتم
روبرویم بایست و فقط یک لبخند بزن
هیچ چیز هم یادم نیاید از نو عاشقت می شوم

عکس نوشته عاشقانه وقتی که پیر شدم

5+