عکس نوشته غمگین جنس دلتان از چیست برای پروفایل

جنس دلتان از چیست
که اصلا تنگ نمی شود ؟

(پوریا نبی پور)

جنس دلتان از چیست که تنگ نمی شود

3+