عکس نوشته عاشقانه دوستت داشته باشم برای پروفایل

عقلم و مغزم و قلبم همه میگن دوستت داشته باشم

همه میگن دوستت داشته باشم

3+