عکس نوشته عاشقانه برف آمد برای پروفایل

زمین عروس شد و آسمان به حرف آمد
چه اتفاقی از این خوب تر که برف آمد

چه اتفاقی از این خوب تر که برف آمد

3+