عکس نوشته عاشقانه عشق یعنی برای پروفایل

عشق یعنی یا بغلم میکنی یا خودمو پرت میکنم تو بغلت

4+