عکس نوشته شعر کاش یارب از شهریار برای پروفایل

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی
کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی
هر کس آزار من زار پسندید ولی
نپسندید دل زار من آزار کسی

کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی

10+