عکس نوشته عاشقانه هیچ میدانی برای پروفایل

هیچ میدانی
زیباترین عاشقانه ات وقتیست
که اسمم را با میم به انتها میرسانی

زیباترین عاشقانه ات

2+