عکس نوشته عاشقانه به گمانم بهشت برای پروفایل

به گمانم بهشت همین باشد
کمی باران، اندکی من، و تمام آغوشت

به گمانم بهشت همین باشد

2+