عکس نوشته غمگین تو برای من همیشه دست نیافتنی بودی برای پروفایل

تو برای من همیشه دست نیافتنی بودی
حتی وقتی به من نزدیک بودی
من تو را با علم به این موضوع دوست داشتم..

(کریستین بوبن)

تو برای من همیشه دست نیافتنی بودی

5+