عکس نوشته عاشقانه آغوش تو برای زمستان من بس است برای پروفایل

آغوش تو برای زمستان من بس است
من زیر بار هیچ بهاری نمی روم

(فرامرز عرب عامری)

آغوش تو برای زمستان من بس است

4+