عکس نوشته غمگین مهلت بده میروم برای پروفایل

مهلت بده میروم
فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم !
“من”خیلی جاها…از خودی خوردم … !!!
ولی وقتی توجا زدی جا خوردم … !!
مهمترین درسی که از زندگی گرفتم:
هیچکس شبیه حرفاش نیست

عکس نوشته مهلت بده میروم

6+