عکس نوشته دلتنگی برای پروفایل

دلتنگی یعنی…
روبروی دریا ایستاده باشی
و خاطره یک خیابان خفه ات کند….

(مجتبی صنعتی)

عکس نوشته دلتنگی یعنی

8+