عکس نوشته غمگین پرسه در تنهایی برای پروفایل

پرسه در تنهایی شهری پر از غم می زنم
طعنه بر خاکستر سرد جهنم می زنم
(علی واقفی)

پرسه در تنهایی شهری پر از غم می زنم

4+