عکس نوشته عاشقانه شعر گفته بودم چو بیایی از سعدی برای پروفایل

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

5+