عکس نوشته غمگین شعر از عمران میری برای پروفایل

آرزو هایم تماماً حول دنیاى تو بود
کشته ام در خود تمام آرزو هایى که نیست

آرزو هایم تماماً حول دنیاى تو بود

می روم دنبال خود از خویش تا جایى که نیست
می روم با کفـش ها دنبـال پا هایى که نیسـت
آرزو هایم تماماً حول دنیاى تو بود
کشته ام در خود تمام آرزو هایى که نیست
قول میدادى که هستى مثل امروزى که هست
نیستى دیگر کنارم مثل فردایى نیست
چای میخوردى شبیه شاه قاجارى که بود
عهد می بستى شبیه ترکمانچایى که نیست
گاه دلسردم از این دنیاى بى تو از خودم
گاه با یاد تو دلگرمم به گرمایى که نیست
دوش سوداى رُخش گفتم ز سر بیرون کنم
میروم بالا از این دیوار حاشایى که نیست

(عمران میری)

3+