عکس نوشته شده ام مثل انسان های اولیه برای پروفایل

شده ام مثل انسان های اولیه
دوستت دارم
اما نمیدانم به چه زبانی به تو بگویم …

(حمیدرضا عبداللهی)

عکس نوشته شده ام مثل انسان های اولیه

5+