عکس نوشته عاشقانه گاهی هیچی جز همون لحظه ای.. برای پروفایل

گاهی هیچی جز همون لحظه ای که کنارشی مهم نیست
نه قبلش مهمه و نه حتی بعدش

گاهی هیچی جز همون لحظه ای که کنارشی

4+