عکس نوشته عاشقانه کاش می دانستی برای پروفایل

کاش می دانستی تکرار تو برایم چقدر زندگی بخش است درست مانند نفس هایم

عکس نوشته عاشقانه کاش می دانستی

6+