عکس نوشته غمگین از احسان پارسا برای پروفایل

تو نیستی و خیابان بدون تو سرد است
و کافه ها که ندارند میز ِ یک نفره

تو نیستی و خیابان بدون تو سرد است

5+