عکس نوشته غمگین آنچنان رفته ای از مینا آقازاده برای پروفایل

آنچنان رفته ای که انگار مرده ام
بی انصاف مرده ها را هم یاد می کنند گاهی
با گُلی ، گریه ای ، آهی

آنچنان رفته ای که انگار مرده ام

3+