عکس نوشته عاشقانه شعر حافظ برای پروفایل

سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات
بشنو ای پیک خبرگیر و سخن بازرسان

عکس نوشته عاشقانه سخن این است

2+