عکس نوشته عاشقانه زمستانی برای پروفایل

زمستان گرمترین فصل سال می تواند باشد
وقتی تو برای اولین بار دستان گرمت را
در دستان سردم می فشاری

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برای پروفایل

7+