عکس نوشته دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند

عکس نوشته شعر مولانا برای پروفایل

آن کس که ترا شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند..؟

دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند

3+