عکس نوشته تا زنده ای در برابر کسی که… از خسرو شکیبایی برای پروفایل

تا زنده ای در برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی
مسئولی در برابر اشکهایش، در برابر غمهایش، در برابر تنهاییش
اگر روزی فراموشش کردی دنیا به یادت خواهد آورد….
(خسرو شکیبایی)
در برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی

6+