عکس نوشته خدا برای پروفایل

خدایا
ماها یه آرزوهایی داریم که رسیدن بهشون واسه ما غیر ممکنه،
ولی واسه تو غیر ممکن وجود نداره،
کمک کن ما هم به آرزوهای غیر ممکنمون برسیم.

عکس خدایا ماها یه آرزوهایی داریم

6+