عکس نوشته غمگین شعر غزل هایی که بر رویت اثر… از کاظم بهمنی برای پروفایل

غزل هایی که بر رویت اثر گفتی ندارد را
برای ماه می خواندم، نظر می کرد پایین را

عکس غزل هایی که بر رویت اثر گفتی ندارد را

3+