عکس نوشته شعر غلط است هر که گوید.. از وحشی بافقی برای پروفایل

غلط است هر که گوید
که به دل رَهَست دل را…
دلِ من زِ غصه خون شد
دلِ او خبر ندارد…!

عکس غلط است هر که گوید که به دل

5+