عکس نوشته آرامش یعنی خدا رو داری برای پروفایل

آرامش یعنی…
بدون هیچ قید و شرطی خدا رو داری

آرامش یعنی خدا رو داری

15+