عکس نوشته پاییزی برگ از درخت خسته می شود برای پروفایل

برگ از درخت خسته می شود،
وگرنه پاییز بهانه است…

(حسن آذری)

برگ از درخت خسته می شود

4+