عکس نوشته غمگین رویاهامون کورمون کرد کم کم تا مغرورمون کرد

عکس نوشته آهنگ دور افتاده از امیرعلی بهادری برای پروفایل

رویاهامون کورمون کرد کم کم تا مغرورمون کرد دلسرد و دور افتاده بودیم…

رویاهامون کورمون کرد
ما ساده بودیم با دنیاهای کوچیک قبلا خونواده بودیم
رویاهامون کورمون کرد کم کم تا مغرورمون کرد دلسرد و دور افتاده بودیم
تیکه پاره جا موند خاطره هامون تو هر ایستگاه
خیس خیس بارون لخت خیابون با من تنها با من تنها تو پیچ و خم راه
سنگین داره میره یه شب دیگم دلتنگی ته نشین میشه ته سینم
شام سرد شده مونده روی میز سخته حرف زدن با کسی که نیست
یه تخت خواب خالی تا صبح بیدارم این حوالی

3+