عکس نوشته غمگین بر سرش چتر گرفتم برای پروفایل

بر سرش چتر گرفتم دیدم او خودش باران است…

(عمران صالحی)

او خودش باران است

5+