عکس نوشته عاشقانه بلند بخوان دوستت دارم برای پروفایل

مینویسم، بلند بخوان، بارها بخوان… دوستت دارم

بلند بخوان دوستت دارم

4+