عکس نوشته غمگین آهنگ شب از آرمان گرشاسبی برای پروفایل

شب چرا میکشد مرا
تو نشسته ای کجای ماجرا
من چنان گریه میکنم که خدا
بغل کند مگر مرا

عکس نوشته شب چرا میکشد مرا

سفر
نمیروم دگر
تو را ندارم آنقدر !
ز ما فقط رهیست که مانده پشت ِ سر
ببر مرا
ز خاطرت نرفت اگر
اى از من بى خبر !

شب
چرا میکشد مرا !؟ تو نشسته اى کجاى ماجرا !؟ من
چنان گریه میکنم
که خدا بغل کند مگر مرا !
عمر
همه لحظه ى وداع ست
و صداى پایت آخرین صداست
اى گریه هاى بعد از این !
خاطرم نمانده شهر من کجاست ! ….

صبح ِ رفتن است
این تنِ من است
هجرتت “مرده بر شانه بردن ” است
این یقین مثل مرگ با تو روشن است

(مونا برزویی)

2+