عکس نوشته عاشقانه شعر با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد از فاضل نظری برای پروفایل

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام
با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد

با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد

8+