عکس نوشته خودش را احساسى ترین آدم روى زمین نامید برای پروفایل

خودش را احساسى ترین آدمِ روى زمین نامید
وقتِ رفتن اما،
صحبت از منطق میکرد!
(علی قاضی نظام)

عکس نوشته خودش را احساسى ترین آدم روى زمین نامید

2+