عکس نوشته شعر رفتیم و داغ ما به دل هیچکس نماند برای پروفایل

از آسمان و گسترهٔ بی‌کرانه‌اش…
چیزی به جز وزاوز بال مگس نماند
رفتیم و داغ ما به دل روزگار…. نه!
رفتیم و داغ ما به دل هیچکس نماند

(علی اکبر یاغی تبار)

عکس نوشته رفتیم و داغ ما به دل هیچکس نماند

3+